Sống không bằng chết ở những nơi trên trái đất nhưng không có trọng lực

Ở những nơi này mọi đồ vật đều phải cố định chắc chắn nếu không muốn bị bốc lên ...trời.

Sống không bằng chết ở những nơi trên trái đất nhưng không...

Ở những nơi này mọi đồ vật đều phải cố định chắc chắn nếu không muốn bị bốc lên ...trời.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu