Yêu cầu về bằng cấp chứng chỉ đối với Cán bộ kỹ thuật nhà thầu

Năng lực của cán bộ kỹ thuật nhà thầu là yếu tố quan trọng, gián tiếp ảnh hưởng đến chất...

QCVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây...

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong...

QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu,...

Các số liệu trong quy chuẩn này gồm: Số liệu khí tượng; số liệu thời tiết và hiện tượng tự...

TCVN 4314:2003 - Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa sử dụng chất kết dính vô cơ, dùng để xây và hoàn thiện các công...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu