TCVN 4605:1988 - Kĩ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều...

QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu,...

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Quy chuẩn này được áp dụng cho việc lập,...

TCVN 4314:2003 - Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa sử dụng chất kết dính vô cơ, dùng để xây và hoàn thiện các công...

TCVN 8256:2009 - Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với tấm thạch cao không sợi và tấm thạch cao sợi...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu