Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm...

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...

Cùng với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63 sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và...

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu