Luật số 38: Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2009, Luật số 38 Quốc hội chỉnh sửa một số nội dung...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu