TCVN 2090:2015 - Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

Tiêu chuẩn này quy định quy trình lấy mẫu sơn, vecni và nguyên liệu sử dụng trong sản xuất sơn và...

[Mẫu] - Hợp đồng tư vấn xây dựng mới nhất

Được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số...

[Quy định] - Báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng...

Khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử...

[Mẫu] - Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng (ngay sau khi ký hợp...

Thông thường, ngay sau khi hợp đồng thi công xây dựng (hoặc mua sắm thiết bị, tư vấn,...) có hiệu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu