Nghị định số 42/2017/NĐ-CP - về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự...

TCVN 1916:1995 - Bu long, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu long, vít, vít cấy và đai ốc có ren hệ mét theo TCVN 2248:77 với đường...

TCVN 9255:2012 - Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa,...

Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa và phương pháp tính các chỉ số diện tích bề mặt và khối tích.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Sáng 10/7/2014 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu