TCVN 11475:2016 - Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa xây - Hướng dẫn giám sát thi công

Tiêu chuẩn này đưa ra các thông tin hướng dẫn kiểm tra, giám sát quá trình thi công lớp phủ trên nền...

TCVN 9359:2012 - Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại nền nhà thông thường có yêu cầu chống nồm như nền nhà ở,...

TCVN 3118:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng.

TCXDVN 317:2004 - Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định chỉ tiêu kỹ thuật cho blôc bê tông nhẹ được chế...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu