TCVN 4451:2012 - Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở chung cư (nhà ở căn hộ),...

TCVN 5639:1991 - Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên...

Tiêu chuẩn này quy định nội dung và trình tự nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong, chuẩn bị đưa...

TCVN 5640:1991 - Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc, nội dung và trình tự tiến hành công tác bàn giao công trình xây...

TCVN 276:2002 - Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu