TCVN 6070:1995 - Xi măng poóc lăng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá của các loại xi măng poóc lăng.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu