Thông tư 02/2017/TT-BXD - Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

Thông tư này hướng dẫn thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng...

TCVN 4454:2012 - Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết...

Tiêu chuẩn này được áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh...

Thông tư 02/2017/TT-BXD - Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông...

Thông tư này hướng dẫn thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu