TCVN 5945:2010 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước...

TCVN 3113:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ hút nước của bê tông nặng.

TCVN 4506:2012 - Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với nước dùng để trôn bê tông, trộn vữa, rửa...

TCVN 9384:2012 - Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây...

Tiêu chuẩn được áp dụng cho băng chắn nước dùng trong mối nối giữa hai khối xây hoặc hai cấu kiện...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu