TCVN 4506:2012 - Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với nước dùng để trôn bê tông, trộn vữa, rửa...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu