TCVN 8648:2011 - Kính xây dựng. Các kết cấu kiến trúc có lắp kính. Phân loại theo khả năng chịu lửa

Tiêu chuẩn này phân loại các kết cấu kiến trúc có lắp kính được sử dụng cho mục đích chịu lửa.

TCVN 3994:1985 - Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và...

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại xâm thực của môi trường lỏng, rắn và khi tác động lên...

QCVN 03:2012/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân...

Quy chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân loại, phân cấp và xác định cấp công trình dân...

TCVN 8648:2011 - Kính xây dựng. Các kết cấu kiến trúc có lắp...

Tiêu chuẩn này phân loại các kết cấu kiến trúc có lắp kính được sử dụng cho mục đích chịu lửa.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu