Luật số 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10

Qua 12 năm thực hiện Luật PCCC, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước làm...

TCVN 4879:1989 - Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ...

TCVN 5040:1990 - Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình...

Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến...

TCVN 6161:1996 - Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu