TCVN 12588:2018 - Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển

Tiêu chuẩn này yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu