TCVN 9030:2017 - Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cho các sản phẩm: bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp và...

TCVN 9067-1:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt của tấm...

TCVN 9030:2011 - Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, không khí chưng...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông bọt, khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp,...

TCVN 9357:2012 - Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy -...

Tiêu chuẩn này hướng dẫn phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm để đánh giá các tính chất...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu