TCVN 9030:2017 - Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cho các sản phẩm: bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp và...

TCVN 9357:2012 - Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy -...

Tiêu chuẩn này hướng dẫn phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm để đánh giá các tính chất...

TCVN 6016:1995 - Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền uốn và nén của vữa xi măng.

TCVN 7572:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định trình tự thực hiện phương pháp thử 20 chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu cho bê...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu