Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước,...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu