Quyết định 957/2009/QĐ-BXD - Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu