TCVN 5637:1991 - Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong suốt...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu