Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Quy định chi tiết hơn về công tác giám sát thi công và nghiệm thu công trình, đồng thời thay đổi một...

Nghị định 83/2009/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản...

Nghị định 79/2009/NĐ-CP - về Quản lý chiếu sáng đô thị

Nghị định này quy định về hoạt động chiếu sáng tại các đô thị và khuyến khích áp dụng đối...

Thông tư 86/2011/TT-BTC - Quy định về quản lý, thanh toán vốn...

Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu