TCVN 9399:2012 - Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, các phương pháp, quy trình quan trắc và xử lý số liệu...

TCVN 9399:2012 - Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, các phương pháp, quy trình quan trắc và xử lý số liệu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu