QCVN 10:2014/BXD - Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng mới hoặc cải...

QCVN 03:2012/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân...

Quy chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân loại, phân cấp và xác định cấp công trình dân...

QCVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây...

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong...

QCVN 07:2011/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt...

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thép cốt bê...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu