Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc

Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng thuộc danh mục các loại máy, thiết...

TCVN 8790:2011 - Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công (bằng phương pháp phun, lăn, quét), kiểm tra, giám sát các loại...

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục...

Được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng.

TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và...

Tiêu chuẩn này quy định mục đích, nội dung, thành phần và hướng dẫn quy trình lập, trình và xét...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu