TCVN 12249:2018 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng làm vật liệu san lấp cho các...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu