QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu, điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Các số liệu trong quy chuẩn này gồm: Số liệu khí tượng; số liệu thời tiết và hiện tượng tự...

QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu,...

Các số liệu trong quy chuẩn này gồm: Số liệu khí tượng; số liệu thời tiết và hiện tượng tự...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu