QCVN 09:2017/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới...

TCVN 4087:2012 - Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về sử dụng máy xây dựng trong các tổ chức xây lắp (sau...

Thông tư 13/2017/TT-BXD - Quy định sử dụng vật liệu xây không...

Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và...

QCVN 09:2017/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng...

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu