TCVN 9335:2012 - Bê tông nặng - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

Tiêu chuẩn này hướng dẫn xác định cường độ nén của bê tông bằng phương pháp sử dụng kết hợp...

TCVN 9335:2012 - Bê tông nặng - Xác định cường độ nén sử...

Tiêu chuẩn này hướng dẫn xác định cường độ nén của bê tông bằng phương pháp sử dụng kết hợp...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu