TCVN 9066:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến...

TCVN 9067-2:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền chọc thủng động của tấm trải chống thấm...

TCVN 9067-3:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nhiệt của tấm trải chống thấm trên cơ sở...

TCVN 9067-4:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh của tấm trải...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu