Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2016/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 18/01/2016, thay thế cho Thông tư 86/2011/TT-BTC về...

Quy định về hạn mức tạm ứng - Thu hồi tiền tạm ứng - Hồ...

Việc tạm ứng vốn của chủ đầu tư cho nhà thầu chỉ cho các công việc cần thiết phải tạm ứng...

Nghị định 37/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết về hợp đồng xây...

Với nhiều điểm mới, nổi bật, hàng loạt các quy định mới về hợp đồng xây dựng được ban hành...

Thông tư 86/2011/TT-BTC - Quy định về quản lý, thanh toán vốn...

Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu