TCVN 197-1:2014 - Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo vật liệu kim loại và cơ tính được xác định ở nhiệt...

TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1770:1986 và TCVN 1771:1987.

TCVN 9067-1:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt của tấm...

TCVN 7239:2014 - Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 7239:2003, áp dụng cho bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, dùng để cải...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu