TCVN 12066:2017 - Thảm trải sàn laminate. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính của thảm trải sàn laminate được cung cấp ở dạng miếng hoặc...

Quyết định 957/2009/QĐ-BXD - Định mức chi phí quản lý dự án...

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để...

TCVN 12066:2017 - Thảm trải sàn laminate. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính của thảm trải sàn laminate được cung cấp ở dạng miếng hoặc...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu