TCVN 6017:2015 - Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ...

TCVN 3115:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của bê tông nặng ở các trạng...

TCVN 6017:2015 - Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu