TCVN 5709:2009 - Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, hình, định...

TCVN 5709:2009 - Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, hình, định...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu