TCVN 4398:2001 - Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và thử cơ tính

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và mẫu thử cơ tính các...

TCVN 5709:2009 - Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, hình, định...

Một số phương pháp gia cường cột bê tông cốt thép

Trong những năm gần đây việc sửa chữa, gia cố, gia cường kết cấu bê tông cốt thép ngày càng được...

TCVN 4398:2001 - Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và mẫu thử cơ tính các...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu