TCVN 1651-1:2008 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng cho cốt bê tông và được áp...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu