TCVN 8053:2009 - Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế và hướng dẫn cách lắp đặt các loại tấm lợp dạng...

TCVN 5593:2012 - Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép

Tiêu chuẩn này quy định những sai số hình học cho phép trong công tác xây lắp, áp dụng cho nhà ở và...

Thông tư 09/2016/TT-BXD - Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng...

Toàn văn thông tư quy định rõ về nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công; yêu cầu...

Trách nhiệm và Quyền hạn của tư vấn giám sát

Giám sát thi công xây dựng công trình là quá trình kiểm tra giám sát thường xuyên - liên tục và có hệ...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu