Kiểm định chất lượng bê tông Móng nhà ở gia đình tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vì một chút không cẩn thận, đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm làm mất mẫu bê tông đã đúc tại...

TCVN 3105:1993 - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu hỗn hợp bê tông nặng, phương pháp chế tạo và bảo...

TCVN 3113:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ hút nước của bê tông nặng.

TCVN 3118:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu