TCVN 5065:1990 - Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn.

TCVN 6085:2012 - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản...

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn.

TCXD 205:1998 - Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và...

TCXDVN 175:2005 - Mức ồn tối đa cho phép trong công trinh công cộng...

Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo các công trình công cộng...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu