TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần mẫu hình trụ

Tiêu chuẩn này hướng dẫn về việc lựa chọn vật liệu, thiết kế thành phần bê tông và các phương...

TCVN 5687:1992 - Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm cho các công trình...

TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm từ...

TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế nền nhà và công trình, không dùng để thiết kế nền của...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu