TCVN 306:2004 - Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng

Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu trong vùng phục vụ của nhà ở và các công trình công...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu