Thông tư 10/2020/TT-BTC - Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm...

Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ XD quy định chi tiết một số...

Thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009; các nội dung về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo...

Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra,...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/9/2013.

Thông tư 10/2014/TT-BXD - Quy định một số nội dung về quản lý...

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. Thông...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu