Thông tư 16/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với dự...

Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ XD quy định chi tiết một số...

Thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009; các nội dung về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo...

Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra,...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/9/2013.

Thông tư 10/2014/TT-BXD - Quy định một số nội dung về quản lý...

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. Thông...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu