TCVN 9491:2012 - Bê tông - Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp - Phương pháp kéo đứt

Tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định cường độ kéo gần bề mặt của nền; cường độ bám...

TCVN 9490:2012 - Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ kéo nhổ của bê tông bằng cách đo lực cần...

TCVN 9349:2012 - Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền của các loại lớp phủ bề mặt...

TCVN 9491:2012 - Bê tông - Xác định cường độ kéo bề mặt và...

Tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định cường độ kéo gần bề mặt của nền; cường độ bám...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu