TCVN 198:1985 - Kim loại - Phương pháp thử uốn

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 198:1966 và quy định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng...

TCVN 198:1985 - Kim loại - Phương pháp thử uốn

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 198:1966 và quy định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu