Quy định về việc thử áp lực đường ống cấp nước trong nhà và công trình

Việc nghiệm thu hệ thống cấp nước bên trong và cấp nước nóng chỉ được tiến hành sau khi đã có...

TCVN 4474:1987 - Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công...

Quy định về việc thử áp lực đường ống cấp nước trong...

Việc nghiệm thu hệ thống cấp nước bên trong và cấp nước nóng chỉ được tiến hành sau khi đã có...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu