TCVN 7568-2:2013 - Hệ thống báo cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí tính năng đối với trung tâm...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu