QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý một số sản...

TCVN 9068:2012 - Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu lọc dạng hạt (sỏi đỡ, cát thạch anh,...

TCVN 9069:2012 - Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước...

Vật liệu dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch đặc biệt quan trọng vì nó gắn một phần lớn trách...

Một số phương pháp gia cường cột bê tông cốt thép

Trong những năm gần đây việc sửa chữa, gia cố, gia cường kết cấu bê tông cốt thép ngày càng được...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu