TCVN 2092:2013 - Sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian chảy để kiểm tra độ đặc của sơn, vecni và...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu