TCVN 9204:2012 - Vữa xi măng khô trộn sẵn không co (Vữa tự chảy - Vữa không co ngót)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn không co dùng trong xây dựng

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu