TCVN 9384:2012 - Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng

Tiêu chuẩn được áp dụng cho băng chắn nước dùng trong mối nối giữa hai khối xây hoặc hai cấu kiện...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu