TCVN 7712:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt.

TCVN 9204:2012 - Vữa xi măng khô trộn sẵn không co (Vữa tự chảy...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn không co dùng trong xây dựng

TCVN 9403:2012 - Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về khảo sát - thí nghiệm, thiết kế, thi công và...

TCVN 6017:1995 - Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích của xi...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu